HİSDER (Hikmet İlim ve Sanat Derneği) in Meram Uluslararası Gençlik Akademisinde 24 Şubat 2020 tarihinde düzenlediği Pazartesi toplantılarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK “Pavlus Hristiyanlığı ve Pavlus’un Misyon Yolculuğu” konusunda dernek üyelerine bilgi verdi.

Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK konuşmasının başında Pavlus’un Derbent ve Listra’ya yolculuklar yaptığını, İlk cemaatini Listra’da oluşturduğunu, öbölgeyi cemaatine bırakarak fikirlerini yaymak için başka coğrafyalarda bulunduğunu belirtti.
Pavlus’un kişiliği üzerine büyük tartışmalar yapılmıştır. Pavlus, Hristiyanlığa “Tanrı İsa” inancını yerleştirmiştir. Tarihsel İsa bir kenara koyulmuştur. Pavlus ilk cemaatini Kilistra’da kurmuş ve o bölgeyi Timoti adındaki halifesine emanet etmiştir. Bugün içinde Hz. İsa’nın yer aldığı bir dinden söz etme imkânımız bulunmuyor. Yeni Ahit’in içinde yer alan bütün külliyat neredeyse Pavlus’un doktrini çerçevesinde şekilleniyor. Günümüzde onun görüşleri kabul görüyor. Hristiyanlığın başlangıcındaki inanışa rastlayamıyoruz.
Pavlus tarihsel İsa yerine Tanrısal bir İsa’yı ikame etmiştir. İsa’nın vasıfları Pavlus eliyle ortadan kaldırılmıştır. “Bu Rabb’ın oğludur.” ifadesi Pavlus eliyle ikame edilmiştir. Eski Ahi; Tevrat ve Zebur’dan, Yeni Ahit ise; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı dört İncilden oluşmaktadır. 21 kitaptan meydana gelen külliyatın oluşmasında baş aktör Pavlus’tur.Petrus ve Pavlus’un mektuplarına yer verir.
Hz. İsa’nın doğduğu dönemde bölgede Roma İmparatorluğu hâkimiyeti bulunmaktadır. Romalılar din dayatması yapmadıklarından Filistin bölgesinde etkili değildir. Bölgede etkili olan dört ana kültür: Grek, Roma, Helen ve Pagan kültürleridir. Bu kültürlerin haricinde felsefî hareketler de son derece etkilidir Hz.İsa’yı çarmıha getiren bir süreç vardır. Bu sureci gerçekleştirenler de Romalılar değiller. Bunlar Ferisli Yahudilerdir. Pavlus da bu grubun içinde yer almaktadır. Hz. İsa’yı çarmıha götüren ve Hristiyan kaynaklarında onun ölümüne sebep olan olaylarda Ferisi Yahudiler bulunmaktadır.
Ferisi Yahudiler için Hz. İsa, İncil’de “Sizi gidi engerek yılanları” der. Ferisi Yahudiler onun yanında gibi davranırlar, ama Hz. İsa’nın arkasından olmadık iş çevirirler. Pavlus “Saul-Paul” şeklindeki iki isimden oluşur. Ona Romalılar tarafından Pavlos adı verilmiştir. Pavlos, Tarsus doğumlu Ferisli bir Yahudi’dir. Ferisilik Yahudiliğin en eski mezhepleri biriisidir. Sadukiler ve Essenez de Yahudiliğin diğer mezhepleridir. Günümüzde Musa şeriatına uyan ve tevhid inancına bağlı kalan Yahudiler tarihten silinmişlerdir.
Pavlus diasporada yaşayan Romalıların verdiği bir isimle “centile” bir kişidir. Pavlus’un asıl mesleği çadırcılıktır. Pavlus ilk eğitimini Tarsus’ta aldıktan sonra ailesi tarafından Kudüs’e gönderilerek orada eğitimine devam etmiştir. Pavlus’a ait bilgiler Luka eliyle günümüze gelmiştir. Pavlus’un Hristiyanlık öncesi ve sonrası yaşamı ele alınır. Pavlus oldukça zeki ve ikna kabiliyeti yüksek bir din adamıdır.
Yahudilerin uzun bir sürgün dönemi vardır. Babil sürgünü Yahudileri için iyi olmuştur. Yahudiler millet olma özelliğini orada kazanmıştır. Talmut ve Tevrat’I orada yazdılar. Yahudilerda kuvvetli mesih beklentisi bulunuyor. Mesih beklentisi gücünü kaybetmiş toplumlarda sıkça görülüyor. Gelen Hz. Isa mişfik bir insandır. Mesih eli kılıçlı bir insan olarak düşünülür. Yahudi Yüksek Kurulu üyeleri Hristiyanlığı benimsemek için toplanmaya başladılar. Hristiyan ismi 100. Yılda Antakya Kilisesi kurulduğunda kullanılmaya başlanılmıştır. Yeni dini kabul edenler takip ediliyor. Şiddetli, şekilde cezalandırılıyor.
Pavlus Şam’a giderken gökte ışıklar görüyor. Titreyerek kör oluyor. Şam’a götürülerek bir adamın yanında kalıyor. Üç gün kötürüm olarak kalıyor. Pavlus’un Hristiyanlığa girişi olarak anlatılıyor. Luka’nın aktarıma gore Hz. Isa yakaza halinde görevlendirildiği adama aktarılır. Horenne tarafından Pavlus vaftiz edilir.2 milyarlık Hristiyan dünyası Pavlus etkisi altındadır. Pavlus üç büyük yolculuk ve altı seyahat yapmıştır. Pavlus gittiği yerlerde dayak yemiştir. Sadece Galatyalılar kendisini takdir etmiştir. Kendisinde
epilepsi durumu görülür. Gittiği yerlerde konuşmasıyla insanları etkiliyor. Sorularıyla insanları şüpheye düşürüyor.
Pavlus Listra’ya geldiğinde Timoti’yi vaftiz edip yerine onu bırakıyor. Yazdığı mektuplarında güç onlara veriyor. Pavlus mektuplarında bu sözleri ruhu’l kudüs’ün yazdırdığını ifade ediyor. Pavlus’un uğradığı kiliseler apostolick kiliselerdir. Havarilerin geçtiği yerlerdeki kiliseler apostoliktir. Pavlus’un görevlendirdiği kişiler insanları yeni dine çağırıyor.Pavlus Roma İmparatoru Neron tarafından başı vurdurularak 67 yılında öldürülüyor.
Pavlus öldürüldüğünde içerisinde Hz. İsa’nın tevhid anlayışının, olmadığı yeni bir din inşa etmiştir. Günümüz Hristiyanlık anlayışı akımlarıyla, kilise ve kurumlarıyla, felsefesiyle, mezhepleriyle Pavlus’un eseridir. Günümüz Hristiyanlığı Hz. İs’dan uzaktır. Pavlus hiçbir havariyle karşılaşmadığı halde kendisini havari olarak adlandırmıştır. İman yeterli görülüyor, ibadete bakılmıyor.”Kalbim temiz” sözü o anlayışın eseridir..
Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK konuşmasının sonunda Pavlus eliyle teslis inanışının Hristiyanlığa yerleştirildiğini, Hz. İsa’nın Tanrısal özelliklere sahip Tanrı’nın oğlu olduğu deklare edildiğini belirtti. Sohbetin ardından Dernek Başkanı Prof. Dr. Önder KUTLU ve Eğitim Bir-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Şenol METİN tarafından Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK ‘e derneğin plaHİSDER | HİKMET İLİM ve SANAT DERNEĞİ

Aksinne Mahallesi Gülen Sokak No:4/B Meram /KONYA
Genel Sekreter Mehmet ALTUNTAŞ : 0 (532) 500 10 07
Sekreter Muzaffer TULUKÇU : 0 (506) 510 01 60