HİSDER (Hikmet İlim ve Sanat Derneği) in Meram Uluslararası Gençlik Akademisinde 04 Ekim 2019 tarihinde düzenlediği Pazartesi toplantılarında Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜÇLÜ “Tuğrul Bey” hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜÇLÜ konuşmasının başında Hz. Nuh zamanına kadar insanların aynı dili konuştuklarını, Nuh Tufanı’ndan sonra insanların yeryüzüne dağılmasıyla yaşam tarzlarının değişmesi sonucu yeni kavimlerin ortaya çıktığını, millet denildiği zaman din anlaşıldığını belirtti.
.
Maveraünnehir’e gönderilen Yafes’in çocuklarından Tur soyundan gelenlere “Turan” ismi verildi. O bölgede Ural-Altay Dil Grubuna mensup bir milletler olarak ortaya çıktı. “Boğa, dağ”  anlamına gelen Yafes’in çocuğu Tur’dan gelen topluluklara da Turanî milletler dendi. Moğol, Mançurya, Japon, Tonguç Ural-Altay milletlerindendir. Bugün Türk dediğimiz milletin temeli bu Tur’a dayanır. Aşiretler ve boylar halinde yaşayan Turanî milletler birleşerek önce Hun Devletini sonra Tapkaç ve Avar Devletleri kuruldu. Avarların MS 552’de yıkılmasından sonra yerine Göktürk Devleti kuruldu.

Dünyada o dönemde üç süper güç olarak Roma (Bizans), Sasaniler ve Türkistan’da Göktürler vardı. Batı Göktürklüğü Çinlilerin saldırıları sonucu 572’de yıkıldı. Bunun üzerine boylar halinde yaşayan topluluklar birleşerek Hazarlar, Oğuzlar, Kavluklar, Uygurlar, Kırgızlar, Bulgarlar gibi değişik devletler ortaya çıktı. Günümüz Türkiye’sinde ise artık aşiret anlayışı ve boy anlayışı bittiğinden artık biz milletleştik. Sadece Doğu ve Güneydoğu’da aşiret anlayışı bazı yerlerde devam ediyor.

Boylar halinde yaşayan Oğuzlar bir budun olarak ortaya çıkarak “Oğuz Yabğuluğu” diye bir devlet kurdular. Oğuz Devleti 630’da ortaya çıktı.”Oğuz” ismi “ineğin ağzından gelen ilk süt” ve “cennetten gelen ok” geldiği rivayet edilir.”Ok” “boy” Okuz” “boylar” anlamındadır. Özbek, Saber, Hazar, Kırgız gibi hükümdar ismi almayanlar Oğuz ismini kullanmaya devam ettiler. Bunlar Göktanrı inanışına sahiptiler.751’deki Talas Harbi’nden sonra Türkler Müslümanlaşmaya başladılar. Müslüman olan Türklere “Türk-i İman” adı veriliyor. Türkmen kelimesi de buradan geliyor. Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra Türk ismi üst kimlik olarak kaldı. HarunReşid’in oğlu Kasım’ın annesi Türk’tü. Abbasilerde Samarra’da bir Türk garnizonu kuruldu. Mısır’daTolunoğlu Ahmet Tolunoğulları Devleti’ni kurdu.

Selçuk” ismi “suyu bol “ anlamına geliyor. Oğuz Yabgu Devleti’nin ordu komutanı Dukak’ın 995’lerde bir oğlu dünyaya geldi. Adını da “suyu bol” (gürsu) anlamına gelen “Selçuk” koydu. Babasının ölümü üzerine Selçuk 20 yaşında Oğuz Yabgu Devleti’nin genelkurmay başkanı (ordu komutanı) oldu. Uzun süre ordu komutanlığı yapan Selçuk, kendisine suikast yapılacağı haberini alınca Samanoğulları’na sığındı. Samanoğulları Devleti’nin sınır komutanı olan Selçuk, Cenk bölgesinde palazlanırken Müslüman oldu. Selçuk’un Muhammed Tuğrul ve Çağrı adlarında oğulları dünyaya geldi. ”Hüma” kuşu “Zümrüdüanka”dır. Devletinin sonsuza kadar yaşaması için “Devleti Hümayun” ismi veriliyor. Cent’te büyük oğlu Cebrail ölüyür. Nurata şehrini Selçuk Dede merkez yapıyor. Müslüman olan boylar Selçuk Beyliğine katılıyor. 999-1005 arasında Karahanlılar tarafından Samanoğulları yıkılınca Selçuklular üç devlet arasında kalıyor. Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmut “dünya hâkimi” ilan ediliyor.

Selçuk Dede’nin ölümünden sonra İsrail Arslan yabguluğunu ilan ediyor. Sultan Mahmut yemek ziyafetinde İsrail Arslan’ın devlet kurma fikrinde olduğunu anlayınca onu tutukluyor. Ülüş sistemine göre ülke paylaşılıyor. Bu sistem dünyada ilk örnektir. Sultan Mahmut’tan sonra Gazneli Devleti’nin başına geçen Sultan Mesut, Merv yakınlarındaki Dandanakan Kalesi önünde cereyan eden Selçuklulara karşı savaşı kaybediyor. 23 Mayıs 1040’da Tuğrul Bey zaferin ardından kurulan Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanı ilân ediliyor. Bizim devletimizin kuruluş tarihi işte bu tarihtir.Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923’te kurulmadı. O tarihte sadece rejim değişti. Esas bizim devletimiz Selçukluların kurucu başkanı Tuğrul Bey tarafından 23 Mayıs 1040’da Dandanakan zaferiyle kuruldu.1043’te başkent Rey’e taşınıyor.Tuğrul Bey’in Abbasi Halifesinin kızı Seyyide Hatun’la 1062’de evleniyor. Altı ay sonra yetmiş yaşlarında 4 Eylül 1063’de Rey’de vefat edince kendi adıyla anılan türbesine gömülüyor. 1040-1060 yıllarında Nîşâbur’da Tuğrul Bey adına altın para bastırılan paralarda  “es-sultânü’l-muazzam” unvanıyla anılıyor.

Bâtıni Müslümanlar Fatımi Devleti’ne bağlıdır. Abbasiler ve Fatımiler halifelik iddiasında bulunuyorlar. Büveyhiler Bağdat’ı ele geçirince 1055’te Çağrı Bey Bağdat’ı ele geçirip halifeyi kurtarıyor. Halife Tuğrul Bey’e çift kılıç kuşatıyor. Tuğrul Bey ölünce Süleyman tahta geçiyor. Süleyman’ın tahta geçmesine karşı çıkan Kutalmış isyan bayrağı çekiyor. 27 Nisan 1064’te iktidar Alparslan’ın eline geçiyor. Mutezile inanışına sahip Sadrazam Kunduri Eşari inanışına sahip Nizamülmülk tarafından asılıyor. Eşarilik devletin esas mezhebi oluyor.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜÇLÜ konuşmasının sonunda yurtsuz olan Türkmenlerin Bizans ve Sasani başkentlerine uzak olması dolayısıyla Kürt olan Şeddadilerin telkinleriyle Anadolu’ya akın akın geldiklerini belirtti. Sohbetin sonunda Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa DÜNDAR ve Gazeteci-Yazar Nail BÜLBÜL tarafından Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜÇLÜ’ye hediye takdim edildi.HİSDER | HİKMET İLİM ve SANAT DERNEĞİ

Aksinne Mahallesi Gülen Sokak No:4/B Meram /KONYA
Genel Sekreter Mehmet ALTUNTAŞ : 0 (532) 500 10 07
Sekreter Muzaffer TULUKÇU : 0 (506) 510 01 60